„Токуда Банк“АД ще предлага пенсионноосигурителните продукти на ПОК „Доверие“

От 06.10.2021 г., „Токуда Банк“ АД започва да предлага в своите офиси, пълната гама от пенсионноосигурителни продукти на ПОК „Доверие“, която включва – допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълнително доброволно пенсионно осигуряване в управляваните от компанията Универсален, Професионален и Доброволен фонд „Доверие“.

Токуда Банк ще предостави възможност на всички физически лица /български граждани/, избрали да прехвърлят натрупаните по индивидуалната си партида средства в универсален (УПФ), професионален (ППФ) и доброволен (ДПФ) фонд, управляван от друго дружество, съответно в УПФ, ППФ и/или ДПФ „Доверие“. Процесът по прехвърляне е изцяло дигитализиран, бърз и отговарящ на всички условия за информационна сигурност и защита на личните данни на осигурените лица. Подписването на всички необходими документи ще се осъществява в офисите на Банката, с електронен подпис, който е безплатен за клиента.

На осигуряване в универсален пенсионен фонд подлежат всички, работещи по трудови или служебни правоотношения, по граждански договор, както и самоосигуряващи се лица, родени след 31.12.1959 г. Изборът на универсален фонд е личен, като всяко осигурено лице може го промени след изтичане на една година от започване на участието във фонда, в който е извършвано осигуряването, служебното разпределение или след една година от последното прехвърляне.

ПОК „Доверие“ АД е първата в България частна компания с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване. Дружеството е част от VIENNA INSURANCE GROUP и е десеткратен носител на приз за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“. ПОК „Доверие“ е предпочитан избор за много българи, като към края на първото полугодие на 2021 г., по данни на Комисията за финансов надзор, в него се осигуряват 1 199 078 български граждани, а управляваните от компанията нетни активи надхвърлят 4,5 милиарда лева.

Токуда Банк е част от „Токушукай Инкорпорейтид“, Токио, Япония, собственик на 99.94% от капитала на Банката. Основен акционер на „Токушукай Инкорпорейтид“ е доктор Торао Токуда.

Банката предлага класически банкови услуги, с основна цел да партнира на клиентите си в техните планове и проекти.

Целта на осигуряването в пенсионен фонд, работещ на капиталов принцип е да повиши доходите и съответно стандарта на живот на гражданите след пенсиониране, чрез съчетаване на пенсии от различни източници. Очаква се, сумата от трите вида пенсии – от държавното обществено осигуряване, универсален и доброволен пенсионен фонд, да осигури заместващ доход от пенсии в размер на 70 – 75% от последното възнаграждение преди пенсиониране.