ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кой обработва Вашите лични данни?

Сдружение “Японско-българска бизнес асоциация“ („ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ“, „ние“, „нас“) евписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206303764. Можете да се свържете с нас на: office@jbba.bg.

ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Това означава, чение определяме какви Ваши лични данни да бъдат събирани посредством функционалностите на този уебсайт, както и за какво да бъдат използвани.

Ние приемаме много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Ето защо Ви насърчаваме да се запознаете с информацията в тази Политика за поверителност, която описва категориите лични данни, които можем да събираме за Вас, и начините, по които можем да ги използваме.

Каква информация събираме и за какво я използваме?

Когато използвате нашия уебсайт, за да подадете молба за членство на представляваното от Вас дружество в ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ,ще поискаме информация относно самото дружество. Освен това обаче ще поискаме да предоставите и следните Ваши лични данни:имена;имейл адрес;телефонен номер

Събраната от Вас информация ще използваме само за да предприемем последващи стъпки по разглеждане на подадената молба за членство в ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ на представляваното от Вас дружество.

Когато посещавате нашия сайт, ние събираме техническа информация за Вашето устройство чрез автоматични средства, като бисквитки и лог файлове. Информацията, която събираме по този начин включва:

Така събраната информация ще използваме за текущо подобряване на функционирането на нашия уебсайт и предоставяните чрез него услуги.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Възможно е Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към членовете на ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ и други дружества от съответната група дружества, към която принадлежи даден член. Може също така да споделим изброени по-горе категории от Ваши лични данни с определени доставчици на услуги или трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на този уебсайт.

Някои от дружествата от съответната група дружества, към която принадлежи даден член, е възможно да са установени в държави извън Европейското икономическо пространство. В този случай

Колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок, доколкото е необходимо за разглеждането на подадената от Вас молба за членство, както и за законоустановен срок след това – ако представляваното от Вас дружество бъде прието за член на ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ.

Данните, събрани от Вас при използването на нашия уебсайт, ще съхраняваме за срок от 1 година.

Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за тези цели, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Какви са правата Ви относно Вашите лични данни, които обработваме?

Можете да се свържете с ЯПОНСКО-БЪЛГАРСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ по всяко време, за да поискате информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни. Можете да поискате достъп до тях, да поискате да коригираме грешки в тях, както и да поискате изтриването им.

Ако Вашето искане ни поставя в нарушение на задълженията ни съгласно приложимите закони или нормативни изисквания, то може да откажем да го изпълним. В тези случаи можете да поискате временно да блокираме  използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка (т.е. право на възражение).

Ако считате, че сме нарушили някое от Вашите права, свържете се с нас на: office@jbba.bg. Разбира се, винаги имате правото и да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Промени в политиката за поверителност

Възможно е периодично да променяме настоящата Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения на Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.jbba.com

Последна актуализация февруари 2021 г.

Logo of JBBA

Мисията на Японско-Българската бизнес асоциация е да популяризира съществуващия японски бизнес в България, да подкрепя японския бизнес с цел установяване на присъствие в България и да насърчава и подкрепя двустранните бизнес отношения между двете страни.

За Контакт

Адрес: бул. Мария Луиза 9-11, 1000, София, България
Tелефони: +359 882430577, +359 24235293,
+359 88421238
Имейл: office@jbba.bg

Всички права запазени © 2020 JBBA